“Deze Engelenwielen,
beschreven als ‘een wiel binnen een wiel’,
worden ‘Ophanim’ genoemd.”

Tekst

Ophanim

In zowel het visioen van Ezechiël, als in het Boek van Henoch wordt gesproken over de Ophanim/Ofanim (Tronen of Galgallin, eerste hiërarchie – derde orde der Engelen), als zijnde engelachtige wezens die als wielen de hemelse wagen/troon (ook Merkabah genoemd) van de Heer ondersteunen. In de christelijke en joodse religieuze literatuur worden de Ophanim (‘Ōfannīm -meervoud- ’ōfān -wiel- ’āfan -omwentelen, draaien-) beschreven als Engelenwielen of veelogigen. Deze Engelenwielen worden beschreven als ‘een wiel binnen een wiel’.

Veelogigen die het constante bewustzijn van de Ophanim symboliseren van wat er om hen heen gebeurt en hoe dit alles beter aan te sluiten bij Gods wil.
Het Hebreeuwse woord ‘Galgal’ betekent zowel wiel als  ‘de pupil van het oog’. 

Letterlijk betekend Merkaba ‘lichtvoertuig’ of ‘heilige strijdwagen’ en wordt beschreven in het oud Testament. In een nogal mystieke passage spreekt de profeet Ezechiël over een ontmoeting met God. Hij ziet vier wezens (Cherubijnen) in een gouden gloed, elk met vier gezichten en vier vleugels.

Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer, als bliksemstralen.” 

Elk van deze wezens heeft een wiel aan zijn voeten: “De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van emeraldgroen berylkristal en ze hadden alle vier dezelfde vorm: ze leken op een wiel in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee zonder om te draaien.” (Ezechiël 1:13b-14 en 16-17)

Merkaba literatuur bestond in de periode van 800 v.Chr. – 700 n.Chr. binnen de  Joodse mystiek.

Meer bepaald de ‘Ma’aseh Merkabah’ uit de 6e n.Chr., beschrijft de ​​reis als een soort vergeestelijking van een bedevaart naar de hemelse hekhal (zeven hemels). Het toont de ​​sublieme reis naar God zoöok het vermogen van de mens om goddelijke krachten op aarde te verwezenlijken.
Deze esoterische beweging heeft verwantschap met de priesterlijke mystiek die ook zichtbaar was in de Dode Zeerollen en enkele apocalyptische geschriften.

‘Zevenvoudige Geest van God’
De Heilige Geest manifesteert zich in de mensheid door deze genaden en weerspiegelt de zevenvoudige geest van God. De zeven genaden zijn: 1. Inzicht (helderziend); 2. Behulpzaamheid (dienstbaarheid); 3. Instructie (kennis doorgeven); 4. Aanmoediging; 5. Vrijgevigheid (geven); 6. Begeleiding (leiding geven); en 7. Mededogen.

Terwijl de geest van mensen door de verschillende niveaus van de hemel vordert, tijdens de Merkabah-mystiekmeditatie, komen de Ophanim-engelen hen testen op hun spirituele kennis en hen meer heilige mysteries onthullen om hun weg te vervolgen. Ophanim-engelen helpen mensen dichter bij God te komen door hen te helpen hun geest meer open te stellen voor het ontdekken en vervullen van Gods doelen in hun leven.

Aartsengel Raziël leidt de Ophanim-engelen terwijl ze Gods creatieve energie van wijsheid (Hebreeuws “Chokmah” genoemd) in het hele universum tot uitdrukking brengen. Dat werk houdt in dat ze met mensen werken om hen te helpen meer kennis te leren, mensen te begeleiden die kennis op praktische manieren op hun leven toe te passen, zodat ze wijzer kunnen worden, en mensen in staat te stellen hun volledige, door God gegeven potentieel in het leven te bereiken.

Ophanim-engelen brengen tekens of berichten naar mensen via:
Helderziendheid – Helderhorendheid – Helderruikendheid – Helderproevendheid – Heldervoelendheid.
Ze communiceren met mensen door het sturen van creatieve ideeën (zoals inzichten over nieuwe manieren om problemen op te lossen) en het vergroten van het geloof.

De Ophanim bewegen samen; ze draaien dicht bij elkaar. Wanneer de ophanim draaien, lijkt het op één enkele Ophan in het midden van de anderen. De Ophanim werken samen als één geest. Ze draaien samen en werken in gemeenschappelijk overleg als één wezen. Er is geen verdeeldheid of verwarring tussen hen; ze hebben dezelfde geest en hetzelfde doel. Ze verstrengelen zich en ze smelten samen als één geest om Gods wil te verwezenlijken.

Aartsengel Raziël

Ik help je geestelijk zicht volledig te ontwaken,
zodat je duidelijk hemelse liefde kan zien.

Ik breng je esoterische informatie en symbolen
en help je spirituele waarheden te begrijpen.

Ik ben je gids doorheen esotherische wijsheden, manifesteringssleutels,
heilige geometrie, kwantumfysica, principes van het universum.

Sefer Yetzirah

De tien Sefirot – Aartsengelen – Engelen
1. Kether (de Kroon) – Metatron – Chaioth Ha Kadosh
2. Chokmah (Wijsheid) – Raziël – Ophanim
3. Binah (Intelligentie) – Tsaphkiël – Aralim
4. Chesed (Mededogen) – Tsadkiël – Chasmalim
5. Geburah (Kracht) – Kamaël – Seraphim
6. Tifereth (Schoonheid) – Michaël -Malachim
7. Netzach (Overwinning) – Haniël – Elohim
8. Hod (Glorie) – Raphaël – Beni – Elohim
9. Yesod (de Grondslag) – Gabriël – Cherubim
10. Malkuth (het Koninkrijk) – Sandalfon – Ishim

Murāqabah (Arabisch: “observeren”) is een Soefi-meditatie. Door murāqbah waakt een persoon over zijn (spirituele) hart en krijgt inzicht in de relatie van het hart met zijn schepper en zijn eigen omgeving.

Emerald trapiche kristal.
Emerald kristal behoort tot de Beryl-familie.
(Foto © Jeffery Bergman, Primagem)

Emerald is een kristal van visie en intuïtie, en wordt geassocieerd met de ogen en het zicht, dat waarheden onthult. Het is een kristal van wijsheid, creëert helderheid en brengt bewustzijn wat onbewust is. Emerald verhoogt focus en intentie en opent helderziendheid.

“All the green of nature is concentrated within the emerald.”

-St. Hildegard van Bingen, 1098-1179, abdis en visionaire mystica

De kracht van dit weelderige kristal beroert de ziel als het hart van de lente en symboliseert hoop en de toekomst, vernieuwing en groei. Het is een Zoeker van Liefde en een Onthuller van Waarheid, en inspireert een voortdurende zoektocht naar betekenis, rechtvaardigheid, mededogen en harmonie.

Laue diffractie patroon via röntgenfoto’s van berylkristal.
(Foto © “Structures in Art and in Science” Gyorgy Kepes)

Tekst

Magdala steen

(Foto © David Gurevich)

(Foto © David Gurevich)

(Foto © onbekend)

Tekening door Dina Shalem.
Met dank aan M. Aviam.

Migdal waarvan binnen het Christelijk geloof wordt aangenomen dat het de geboorte/woonplaats was van Maria Magdalena.
De steen is onderander opmerkelijk vanwege het feit dat het de vroegst bekende afbeelding van een ‘Menorah’ (zeven-armige kandelaar) weergeeft in een synagoge. Daar tegenover staat het LevensGen (versie 2) prominent bovenaan.

De ware betekenis van de steen is ongekend. Eén van de verklaringen is, dat de steen een afbeelding van ‘Beis Hamikdash’ de tempel van Herodes is, inclusief het meest heilige innerlijke heiligdom, bekend als het ‘Heilige der Heiligen’.

In het heiligdom van het ‘Heilige der Heiligen’, staan naast het ‘Ark van het verbond’, de ‘Menorah’, o.a. ook een tafel voor de 12 broden (Lechem haPānīm).
Lechem haPānīm is het ‘brood van (de) tegenwoordigheid’, omdat de Bijbel vereist dat dit brood voortdurend in de aanwezigheid van God behoort te zijn.
Het LevensKiem (versie 2 – opgebouwd uit 12 bladen) zou hiernaar kunnen verwijzen.

Op de zijde tegenover de Menorah staan 2 afbeeldingen van het LevensKiem (versie 1). Joodse geschiedkundige verwijzen als betekenis van deze symbolen naar de ‘Ophanim’

Literatuur
– www.thetorah.com
– www.bible-studys.org
– www.learnreligions.com
– ‘Dictionary of Angels’ door Gustav Davidson
– ‘The Magdala Stone’, door Lawrence H. Schiffman
– ‘Magdala’s Stone of Contention’, door David Gurevich,
– ‘The Decorated Stone from the Synagogue at Migdal’, door Mordechai Aviam

Tekst

Ossuarium

30 v.Chr. tot 70 n.Chr.
Ossuarium, uit Jerusalem, Israël.
Tijdens de Herodiaanse periode (tweede tempelperiode)
De individuele opstanding van de overledene vanuit iemands skelet was een gangbare gewoonte tijdens deze periode, binnen het joodse geloof.
(Foto © Zev Radovan)

1e n.Chr.
Ossuarium, uit Jerusalem, Israël.
Van de familie van Kajafas. In het bijbelverhaal zou een joodse hogepriester, Kajafas genaamd, betrokken zijn bij de kruisiging van Jezus.
Het bevat de inscriptie: “Mirjam, dochter van Yeshua, zoon van Kajafus, priester van Maazia uit Beth Imri.”

(Foto © Boaz Zissu, Bar Ilan Universiteit)

1e v.Chr. – 1e n.Chr.
Ossuarium, uit Jerusalem, Israël. 
Het heeft een Griekse inscriptie die twee individuen identificeert, Philoutarion en Annioss, wat suggereert dat ze gehelleniseerde joden waren.

1e v.Chr. – 1e n.Chr.
Ossuarium, uit Jerusalem, Israël.

Tekst

Het visioen van Ezechiël

4e v.Chr
Perzische munt uit Gaza, Palestina.
De letters YHW (Yahweh) zijn ingesneden net boven de havik (?) die de god in zijn uitgestrekte linkerhand houdt. Hij zit op een gevleugeld wiel.
(Foto © British Museum)

6e n.Chr.
Bronzen spiegel uit Aleppo, Syrië.
Visionair beeld van een serafijn, bijgestaan door twee vurige ‘wielen’, zijnde engelen die bekend staan als de ophanim. Hier afgebeeld door een LevensGen.
(Foto © Angels: Messengers of the Gods by Peter Lamborn Wilson)

12e n.Chr.
Illustratie uit de Winchester-Bijbel.
Het visioen van Ezechiël van de tetramorph, met in elkaar grijpende wielen vol ogen.
(Foto © Winchester Cathedral)

12e n.Chr.
Romeinse mozaïek van een Tetramorph Cherubijn, basiliek Cattedrale di Santa Maria Nuova di Monreale, Sicilië.
De Cherubijnen Tetramorph heeft vier verschillende hoofden volgens het visioen van Ezechiël, en staat op twee gevleugelde wielen. De Serafijnen hebben zes vleugels, maar zijn niet met ogen bedekt.
(Foto © onbekend)

12e n.Chr.
Visioen van profeet Ezekiel, Christus in mandorla. Oud en nieuw testament door Hieronymus.
(Foto © Biblioteca Apostolica Vaticana)

13e n.Chr.
Afbeelding van Ezechiëls visie op een wiel dat ronddraait in een ander wiel, Kathedraal van Amiens, Frankrijk.
(Foto © onbekend)

1308 n.Chr.
Afbeelding van Cherubijn, door Alanus ab Insula (Alain van Lille) ‘De sex alia cherubim’, uit het ‘De Lisle Psalter’, Engeland.
(Foto © Susanne Haun)

ca. 1490 – 1540 n.Chr.
Houtsnede van het visioen van Ezechiël, in de ‘Bibia cu concordantiis veteris et novi testamenti’ door Hans Springinklee.
(Foto © Universiteit van Californië)

1487 n.Chr.
Houtsnede van Ezechiëls visioen
Koberger Biblia Latina, met commentaar van Nicolaas van Lyra, Neurenberg, Duitsland.
Ezechiëls visioen van de Tetramorph wordt weergegeven als één wezen met vier verschillende halohoofden van een man, een leeuw, een adelaar en een stier. 
Boven hen staat een ‘wiel binnen een wiel’, waarmee Gods strijdwagen beweegt.
(Foto © Worthopedia)

1693 – 1783 n.Chr.
Het visioen van Ezechiël door Bernard Picart. Etser uit Frankrijk.
(Foto © Rijksmuseum, Nederland)

1886 n.Chr.
Een cherubijn staat bovenop een wiel, zijn zes vleugels klassiek gerangschikt: twee aan het hoofd, twee aan de voeten, twee om te vliegen.
(Foto © Christian Iconography, Adolphe Didrion)

“Ze zijn elk in elk en allen in elk, en elk in allen en allen in allen zijn één.”

“Hij die dit gedeeltelijk of door een spiegel en in een raadsel ziet, laat hem zich verheugen in het kennen van God.”

Augustinus, De Trinitate 6:12

Tekst

“Ik heb het hemelgewelf omcirkeld.”

Ecclesiasticus 24:8

14e n.Chr.
Rothschild Hooglied
Vermoedelijk uit benedictijnenabdij van Bergues-Saint-Winnoc in Vlaanderen
Een geïllustreerd florilegium van meditaties en gebeden. (11,4 x 8,5 cm)
Een potpourri van bijbelverzen, liturgische lofprijzingen, dogmatische formules, exegese en theologische aforismen.
Het manuscript leidt de gebruiker stap voor stap met meditaties over het paradijs, het Hooglied en de Maagd Maria naar mystieke vereniging en contemplatie van de Drie-eenheid.

Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Connecticut, VS.

Tekst

Tekst

“Ze leiden ons, 
zodat we allemaal weer één kunnen worden
in de helderheid van de ster die we zijn.”

Tekst

© Gelieve de auteurs vermelding en copyright te respecteren.